Uczniowie, młodzież, studenci

Wykonane zadania:

Likwidacja „śmieciowego jedzenia” w szkołach od 1 września 2015 r.

1 września 2015 r. chipsy, słodkie napoje, fast foody i inne rodzaje niezdrowej żywności znikną ze szkolnych sklepików. Zakaz podawania, sprzedaży oraz reklamowania niezdrowej żywności będzie obowiązywać w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz innych placówkach oświatowo i opiekuńczo-wychowawczych. Sejm przyjął nowelę ustawy dotyczącą likwidacji „śmieciowego jedzenia” w szkołach 23 października 2014 r., a prezydent podpisał ją 17 grudnia 2014 r.

Przygotowanie pierwszej części darmowego podręcznika dla klas II

Od 1 września 2015 r. uczniowie II klas szkół podstawowych dostaną za darmo czteroczęściowy podręcznik zintegrowany (m.in. edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza z elementami edukacji plastycznej i muzycznej) oraz czteroczęściowy elementarz do edukacji matematycznej. Pierwsza część podręcznika dla klas II została skierowana do konsultacji 22 grudnia 2014 r. W lutym MEN pokaże kolejne części darmowego podręcznika dla drugoklasistów.

Start programu „Rok Szkoły Zawodowców”

Rozpoczęło się wdrażanie programu odbudowy szkolnictwa zawodowego. Obecnie trwa przygotowanie doradców, którzy będą wspierać uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W przygotowywaniu jest także portal doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz mapa zawodów i szkół prowadzących kształcenie w konkretnych profesjach. We wrześniu 2015 r. nastąpi rozszerzenie oferty szkolnej m.in. o kursy dla uczniów i absolwentów liceów odbywające się poza czasem nauki. Program został rozpoczęty 7 października 2014 r.

Uruchomienie bezpłatnej infolinii dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016

Resort edukacji wraz z Fundacją Dzieci Niczyje uruchomił specjalną bezpłatną infolinię dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dzwoniący otrzymują rzetelne informacje z zakresu bezpieczeństwa uczniów, a w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podejmowane są interwencje. Infolinia została uruchomiona 10 listopada 2014 r.

Premia za jakość w nauce

Od 1 stycznia 2015 r. w nowy sposób naliczane są dotacje na badania naukowe. Wszystkie publiczne instytucje w Polsce, które prowadzą badania naukowe (instytuty Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze czy wydziały uczelni) mogą otrzymywać dotację statutową według nowych zasad, premiujących rzeczywiste osiągnięcia naukowe. Podstawą do naliczania dotacji jest potencjał jednostki oraz jakość prowadzonych przez nią badań. Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego dotyczące premii za jakość w nauce zostało podpisane 18 grudnia 2014 r.

Promocja praktyk studenckich

Ruszyła kampania „Studiujesz? Praktykuj!”. Kampania skierowana jest do wszystkich studentów oraz pracodawców. W jej ramach promowana jest współpraca uczelni z firmami i zasady wartościowych praktyk studenckich. Na wsparcie dobrej jakości praktyk studenckich zostało przeznaczone ponad 500 mln zł do roku 2020. Dodatkowo na wsparcie Akademickich Biur Karier przeznaczono prawie 60 mln zł. Kampania wystartowała 6 listopada 2014 r.

Program „Polski Erasmus dla Ukrainy”

Rozpoczął się program stypendialny „Polski Erasmus dla Ukrainy” – w sumie do Polski na stypendium przyjedzie ok. 550 osób, głównie z terenów objętych działaniami militarnymi. Koszt programu to ponad 10,7 mln zł. Pierwsi studenci z Ukrainy przyjechali do Polski w listopadzie (85 osób). Program został uruchomiony decyzją wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego z 20 października 2014 r.

Co przed nami?

Darmowe podręczniki i system dotacji

W 2015 r. darmowe podręczniki będą posiadały klasy: I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasa I gimnazjum. W 2016 r. klasy: I, II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz klasy I i II gimnazjum. W 2017 r. wszystkie klasy szkół podstawowych i gimnazjalnych. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący darmowych podręczników 15 kwietnia 2014 r. Ustawa weszła w życie 8 lipca 2014 r.

Doposażenie bibliotek w szkołach podstawowych

Rząd pracuje nad programem dotyczącym upowszechnienia edukacji czytelniczej wśród uczniów. W 2015 r. biblioteki szkolne otrzymają 15 mln zł na zakup nowości wydawniczych oraz lektur rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci.

Program praktyk studenckich w administracji

Planujemy zwiększyć liczbę miejsc w administracji, w których studenci będą mogli odbywać praktyki i zdobywać kompetencje oczekiwane przez pracodawców. Zasady przyjmowania kandydatów będą jasne i dostępne, a praktyki przygotowane w uzgodnieniu ze szkołami wyższymi.

Dofinansowanie do monitoringu w szkołach

Od 2016 r. dofinansowanych będzie 50% kosztów zakupu instalacji monitoringu w szkołach. Chodzi o przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im bezpieczeństwa fizycznego. Ponadto zostanie położony nacisk na aktywną profilaktykę m.in. poprzez powołanie przy komendach wojewódzkich policji osób odpowiadających za współpracę ze szkołami i kuratoriami.

Finansowanie studiów zagranicznych

Najlepsi studenci będą mogli skorzystać ze wsparcia państwa w studiach za granicą. Nad programem pracuje obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Planowany termin uruchomienia programu to rok 2016.

Zwiększenie finansowania nauki

Planujemy, że do 2020 r. finansowanie nauki zwiększy się do 2% PKB. Zapowiedź ta będzie stopniowo realizowana w ramach środków budżetowych i europejskich.